Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 17.04.2023, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks čerešňa, ktorý rastie na parc. č. 80 (KN-C) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb a majetku

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 03. mája 2023.

Prílohy

Popis

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 17.02.2023, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks smrek, ktorý rastie na parc. č. 129/2 (KN-C) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb a majetku

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 10.marca 2023.

Prílohy

Popis

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 30.12.2022, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks breza, ktorý rastie na parc. č. 1768/201 (KN-E) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb a majetku

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 24. januára 2023.

Prílohy

Popis

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 14.03.2022, na základe žiadosti právnickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 2 ks smrek, ktorý rastie na parc. č. 176 (KN-C) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: blízkosť kultúrnej pamiatky, ohrozenie pri nepriaznivých klimatických podmienkach

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 07. apríla 2022.

Prílohy

Popis

Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 18.10.2021, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks drevina druhu breza, 1ks Smrekovec opadavý, 4ks Smrek obyčajný a krovitý porast slivky, ktorý rastie na parc. č. 40/4 (KN-C) v kat. úz. Zábrež. Odôvodnenie výrubu: plánovaná výstavba bytového domu.

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 25.október 2021.

Prílohy

Popis

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 18.10.2021, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks Agát biely, ktorý rastie na parc. č. C-KN 246/2 (E-KN 1265/16) v kat. úz. Zábrež. Odôvodnenie výrubu: ohrozenie zdravia a života osôb prípadne poškodenia majetku zapríčineného pádom dreviny.

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 25.október 2021.

Prílohy

Popis

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 18.10.2021, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 8 ks Tuja riasnatá, ktorý rastie na parc. č. C-KN 488 (E-KN 350)v kat. úz. Oravská Poruba – Gäceľ. Odôvodnenie výrubu: zlý zdravotný stav, obava z možného ohrozenia zdravia a života osôb prípadne poškodenia majetku.

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 25.októbra 2021.

Prílohy

Popis

Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 18.10.2021, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks Smrek obyčajný, ktorý rastie na parc. č. 15/1 (KN-C) v kat. úz. Oravská Poruba – Gäceľ. Odôvodnenie výrubu: zlý zdravotný stav , možné ohrozenie zdravia a života osôb, poškodenie majetku.

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 25. októbra 2021.

Prílohy

Popis

Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa18.10.2021, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 2 ks Smrek obyčajný, ktorý rastie na parc. č. 297/1 (KN-C) v kat. úz. Oravská Poruba-Gäceľ. Odôvodnenie výrubu: rast drevín v blízkosti rodinného domu a garáže, čím vznika obava z možného poškodenia nehnuteľností prípadne ohrozenia zdravia a života osôb.

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 25.októbra 2021

Prílohy

Popis

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 18.10.2021, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 3 ks Vŕba krehká a 1 ks Lipa veľkolistá , ktorý rastie na parc. č. C-KN 234/2 (E-KN 1265/6) a 524/1  (E-KN 1265/5)v kat. úz. Zábrež. Odôvodnenie výrubu: ohrozenie zdravia a aživota osôb prípadne poškodenie majetku

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 25. oktobra 2021.