Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 11.01.2024, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 5 ks smrek, ktoré rastú na parc. č. 1255/10 (KN-C) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb a majetku, výstavba oporného múru.

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 06.februára 2024.

Prílohy

Popis

     Obec Oravská Poruba na základe žiadosti o výrub drevín, ktorú dňa 08.11.2023 podala Obec Istebné oznamuje, že bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Lipa 8 ks, Gaštan 5 ks, Jelša 1 ks, Jabloň 3 ks, Jarabina 10 ks, Javor 7 ks, Jaseň 2 ks, Smrek 5 ks, Tuja 2 ks, Slivka 1 ks, Breza 3 ks, Borovica 1 ks , ktoré rastú na parc. č. 187/1, 188, 193/2, 190, 203/1, 26, 183 (KN-E) a parc. č. 366/1, 367/1, 458/7, 701, 458/1, 590, 454, 598, 174, 2/5 (KN-C) v kat. úz. Istebné.

Odôvodnenie výrubu: zlý zdravotný stav, sprehľadnenie križovatky, zásah do vzdušných vedení inžinierskych sietí.

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 04. decembra 2023

Prílohy

Popis

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 19.10.2023, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 5 ks smrek, 2 ks javor, 7 ks vŕba, ktoré rastú na parc. č. 126 (KN-C) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb a majetku.

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 31.októbra 2023

Prílohy

Popis

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 18.10.2023, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks lipa, ktorý rastie na parc. č. 128/5 (KN-C) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: výstavba rodinného domu

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 31.októbra 2023

Prílohy

Popis

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 02.06.2023, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks lipa, ktorý rastie na parc. č. 411/1 (KN-C) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb a majetku, poškodenie dreviny v jej dolnej časti

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 16. júna 2023

Prílohy

Popis

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 17.04.2023, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks čerešňa, ktorý rastie na parc. č. 80 (KN-C) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb a majetku

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 03. mája 2023.

Prílohy

Popis

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 17.02.2023, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks smrek, ktorý rastie na parc. č. 129/2 (KN-C) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb a majetku

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 10.marca 2023.

Prílohy

Popis

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 30.12.2022, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks breza, ktorý rastie na parc. č. 1768/201 (KN-E) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb a majetku

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 24. januára 2023.

Prílohy

Popis

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 14.03.2022, na základe žiadosti právnickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 2 ks smrek, ktorý rastie na parc. č. 176 (KN-C) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: blízkosť kultúrnej pamiatky, ohrozenie pri nepriaznivých klimatických podmienkach

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 07. apríla 2022.

Prílohy

Popis

Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 18.10.2021, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks drevina druhu breza, 1ks Smrekovec opadavý, 4ks Smrek obyčajný a krovitý porast slivky, ktorý rastie na parc. č. 40/4 (KN-C) v kat. úz. Zábrež. Odôvodnenie výrubu: plánovaná výstavba bytového domu.

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 25.október 2021.

Prílohy

Popis

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 18.10.2021, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks Agát biely, ktorý rastie na parc. č. C-KN 246/2 (E-KN 1265/16) v kat. úz. Zábrež. Odôvodnenie výrubu: ohrozenie zdravia a života osôb prípadne poškodenia majetku zapríčineného pádom dreviny.

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 25.október 2021.