Preskočiť na obsah

Cintorín a dom smútku

Výzva na zaplatenie hrobových miest

Vzhľadom k tomu, že v našej obci práve prebieha aktualizácia miestneho cintorína Obec Istebné , ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Istebné, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Istebnom.

V zmysle zákona č. 131/2010  Z. z. o pohrebníctve, je povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.

V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto zrušené.

Taktiež vyzývame  nájomcov-pozostalých, ktorí majú vedomosť o hrobovom mieste, ktoré by chceli prenechať alebo ponúknuť na prenájom inému nájomcovi (napr. nemá sa kto starať o hrobové miesto a pod.) ako prípadné voľné hrobové miesto, aby túto skutočnosť oznámili na Obecnom úrade v Istebnom.

Poplatky za služby poskytované obcou Istebné

Konanie pohrebu v dome smútku10,-€
Použitie chladiaceho boxu v dome smútku (bez obradu)10,-€
Miesto na cintoríne (predplatné na 10 rokov-jedno hrobové miesto)10,-€
Urna10-€
Tabuľka k predplatenému miestu – číslovaná3,-€
Betónová obruba-jednohrob10,-€
                           – dvojhrob20,-€
                           – urna7,-€

Obec Istebné má uzatvorenú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov so zhotoviteľom Miroslavom Kovalčíkom, Leštiny č. 10, 026 01 Dolný Kubín a to práce na pohrebisku vykonávané podľa požiadaviek obstarávateľa (obec a občania obce) a podľa dohody, t. j. výkop, zasypanie a prvotná úprava hrobov, všetky ostatné práce hrobových miest a stavebné práce

Cena cintorínskych a pohrebných prác:

 • Hrob pre dospelých v termíne:       01.04.-30.09.                    130,- €
 • Hrob pre dospelých v termíne:        01.10.-31.03.                   150,- €
 • Prehĺbený hrob v termíne:               01.04.-30.09.                   150,- €
 • Prehĺbený hrob v termíne:               01.10.-31.03.                   180,- €
 • Detský hrob v termíne:                     01.04.-30.09.                   30,- €
 • Detský hrob v termíne:                     01.10.-31.03.                   50,- €
 • Nadrozmerný hrob:                                                              + 15%
 • Prekopávka hrobu + uloženie zostatkov                                 + 30%
 • Demontáž a montáž krycej platne                                            20,- €
 • Výkon nosičov a spúšťanie do jamy                                        40,- €
 • Výkon nosičov pri kremácii                                                      20,- €
 • Príplatok za sťažený výkop v obrube                                        10,- €
 • Doprava                                                                                     20,- €

Objednať si službu je potrebné na Tel. č.: 0907 804 085

p.Kovalčíka Miroslava