Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

V zmysle § 34 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, po dohode a v spolupráci so zástupcom navrhovateľa spoločnosti CWB GROUP, s.r.o., Lucenkova 1222/14, 026 01 Dolný Kubín, Vás pozývame na

verejné prerokovanie

navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu“, ktoré sa uskutoční dňa 29.01.2024 o 14.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Istebnom, Istebné č.142, 027 53.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom, spoločnosťou CWB GROUP, s.r.o. a spracovateľom Správy o hodnotení navrhovanej činnosti, spoločnosťou INECO, s.r.o.

Prílohy

Popis

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Istebné

Obec Istebné vyhlasuje ponuku na prenájom následných nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

 • nebytové priestory súpisné č. 152 o výmere 70,28 m2 (bývalá lekáreň)
  • vstup 8,07 m2
  • predajňa 26,10 m2
  • kancelária 7,14 m2
  • chodba 2,45 m2
  • WC 1,37 m2
  • predsieň 1,62 m2
  • sklad 15,47 m2
  • sklad 8,06 m2
 • nebytové priestory súpisné č. 142 o výmere 8,00 m2 (miestnosť pri pošte)

Budúci nájomca si bude uhrádzať všetky náklady spojené s predmetom nájmu ( náklady na vykurovanie, vodné, stočné, elektrickú energiu, odvoz TKO).

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné ponuky – žiadosti na Obecný úrad v Istebnom, Istebné 142, 027 53 Istebné do 31. 10. 2023. V žiadosti musia uviesť účel nájmu a predpokladanú dobu nájmu.

Prehliadku ponúkaných priestorov zabezpečia zamestnanci obecného úradu v Istebnom po dohode so záujemcom.

Obecné zastupiteľstvo vyberie nájomcu podľa ponúkaného účelu nájmu, činnosti nájomcu potrebnej pre občanov obce Istebné.

Výsledky konania budú zverejnené, na internetovej stránke obce a úradnej tabuli obce do 14 dní od ukončenia výberu.

Doplňujúce informácie poskytne obecný úrad v Istebnom a starosta obce Istebné.

V Istebnom, 04.10.2023