Preskočiť na obsah

Dôležité informácie

Poplatky obce

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 • Pri zapožičaní inventáru obce sa podpisuje tlačivo – Zoznam zapožičaného inventáru. Až po podpísaní tlačiva obidvoma stranami si môže nájomca vyzdvihnúť požadovaný inventár.
 • Pri prenájme priestorov kultúrneho domu, hospodárskeho pavilónu a hasičskej zbrojnice sa podpisuje Vzájomná dohoda o prenájme priestorov. Až po podpísaní dohody obidvoma stranami (nájomcom a prenajímateľom) môžu byť priestory odovzdané nájomcovi.
 • Pri prenajímaní priestorov na usporiadanie spoločenských akcií, sa priestory poskytnú maximálne 24 hodín pred uskutočnením podujatia. Priestory po spoločenských podujatiach budú odovzdané prenajímateľovi do 14,00 hod. nasledujúceho dňa (v prípade nedele, sviatku ďalší pracovný deň do 8,00 hod. ráno).
 • Po skončení prenájmu je objednávateľ povinný uviesť užívané priestory do primeraného stavu. Odstrániť hrubú nečistotu z užívaných priestorov, ale aj z okolia nehnuteľností (kultúrny dom, hospodársky pavilón, hasičská zbrojnica a ich okolie). Vzniknutý odpad, ako aj bioodpad je nájomca povinný triediť. Pri neporiadku v exteriéry budov, alebo neporiadku v priestoroch prenajatých budov, si obec účtuje poplatok za neporiadok vo výške 50,- €.
 • Pred prenájmom priestorov obce ponechá objednávateľ zálohu vo výške 50% z ceny nájmu jednotlivých priestorov nehnuteľného majetku obce, ktorá po vysporiadaní akcie bude nájomcovi vrátená, resp. odrátaná z úhrady.
 • V prípade stornovania objednávky na prenájom priestorov zo strany objednávateľa v lehote viac ako 30 dní pred termínom prenájmu, má objednávateľ nárok na vrátenie zálohy. V opačnom prípade záloha objednávateľovi vrátená nebude.
 • Poplatník platí (odvádza) poplatky správcovi poplatkov – obci Istebné týmito spôsobmi:
  • v hotovosti oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku na Obecnom úrade v Istebnom,
  • platobnou kartou v kancelárii obecného úradu v Istebnom,
  • odvodom na účet obce Istebné vedený vo VÚB a. s., pobočka Dolný Kubín, č. účtu vo forme IBAN: SK81 0200 0000 0000 2172 8332 prevodným príkazom.

Sála kultúrneho domu a zasadačka

SÁLA KULTÚRNEHO DOMU:

v EUR:

Účel prenájmuObčan obceCudzí nájomník
Letné obdobieZimné obdobieLetné obdobieZimné obdobie
Ples, školenie, predajná akcia, reklamná akcia350,00400,00525,00600,00
Svadba200,00250,00300,00325,00
Kar60,0080,0090,00120,00
Posedenia a oslavy80,00110,00120,00165,00

MALÁ MIESTNOSŤ V KULTÚRNOM DOME:

v EUR:

Účel prenájmuObčan obceCudzí nájomník
Letné obdobieZimné obdobieLetné obdobieZimné obdobie
Posedenia, kary, oslavy, školenia50,0070,0075,00105,00

Hospodársky pavilón

SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ V KLUBE DOCHODCOV (HOSP.PAVILÓN):

v EUR:

Účel prenájmuObčan obceCudzí nájomník
Letné obdobieZimné obdobieLetné obdobieZimné obdobie
Posedenia, kary, oslavy, školenia40,0060,0060,0090,00

Hasičská zbrojnica – zasadačka

HASIČSKÁ  ZBROJNICA:

v EUR:

NájomníkLetné obdobieZimné obdobie
Občan obce Istebné60,00100,00
Cudzí nájomník120,00160,00
Člen DHZ a DHZO Istebné10,0015,00

Zapožičanie inventáru

ZAPOŽIČANIE INVENTÁRU:

v EUR:

Riad (príbor sa počíta komplet)1,00 € / ks
Teflónové obrusy3,00 € / ks
Stoly a stoličky2,00 € / ks

Cintorínske poplatky

Konanie pohrebu v dome smútku10,00€
Použitie chladiaceho boxu v dome smútku (bez obradu)10,00€
Miesto na cintoríne (predplatné na 10 rokov – jedno hrobové miesto)10,00
Urna10,00
Tabuľka k predplatenému miestu – číslovaná3,00
Betónová obruba – jednohrob           10,00
                            – dvojhrob 20,00
                            – urna7,00

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase

v EUR:

Vyhlasovanie podnikateľských relácií a aktivít v obecnom rozhlase10,00
Vyhlasovanie športových, kultúrnych akcií, rozlúčka so zosnulým pri pohrebe, organizácie so sídlom v obci, ktoré poskytujú služby pre občanov obcezdarma

Pozn.: poplatky za hlásenie sú splatné v hotovosti do pokladne obce alebo zálohovou faktúrou na účet obce a sú príjmom rozpočtu obce.

Posilňovňa

Permanentka20,00 € / mesiac