Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné

ID: VZN 2/2022

14.12.2021

VZN č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

ID: VZN 2/2018

28.2.2018