Preskočiť na obsah

Stavebný úrad

Vybavuje:

Nogová Miroslava

Telefón: 043/5891235 e-mail: info@istebne.sk

Spoločný stavebný úrad

Námestie slobody 1, Dolný Kubín (budova Okresného úradu, 8. poschodie, z výťahu v pravo)

Kontakty:

Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská – referent spoločného obecného úradu

tel.: 0901 788 719 e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk   

Ing. Lenka Mansouri – referent spoločného obecného úradu

tel.: 0901 788 720 e-mail: lenka.mansouri@oravskypodzamok.sk      

Ing. Peter Matištík – referent spoločného obecného úradu

tel.: 0901 788 721 e-mail: peter.matistik@oravskypodzamok.sk       

Mgr. Mária Menšíková – referent stavebného úradu

e-mail: maria.mensikova@oravskypodzamok.sk

Veronika Hunčagová – administratíva pracovníčka

tel.: 0901 788 725 e-mail: veronika.huncagova@oravskypodzamok.sk

Drobná stavba:
Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie:
– Ohlásenie 
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
– Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
– Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
– Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete
 
Ohlásenie stavebných úprav:
Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:
– Ohlásenie 
– Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
– Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
– Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

Návrh na vydanie územného rozhodnutia:
– Návrh na vydanie územného rozhodnutia 
– Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
– Záväzné stanovisko obce 
– Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby 
– Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia
– Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu
– Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie 
– Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom 
– Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
– Návrh na nové využívanie územia 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: 
– Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
– Kópia z katastrálnej mapy
– Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
– Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
– Prehlásenie stavebného dozoru
– Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
– Záväzné stanovisko obce 
– Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
– Správny poplatok 
– Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
– Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
– Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
– Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
– Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
– Opis odchýlok od stavebného povolenia
– Geometrický plán
– Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
– Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:
– doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
– doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, …).
– projektová dokumentácia overená stavebným úradom
– doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
– stavebný denník
– zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
– doklad o odstránení vád a nedorobkov
– záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením:
– Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením 
– Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
a) situačný výkres 
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
– Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti:
– Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti 
– Kolaudačné rozhodnutie
– Záväzné stanovisko obce
– Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
– Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
– Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
– Iné doklady určené stavebným úradom

 Žiadosť o odstránenie stavby:
– Žiadosť o odstránenie stavby 
– Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
– Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
– Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
– Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
– Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác 
– Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy 
– Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností 

Správne poplatky