Domov / Obec / Organizácie / Stavebný úrad

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad stavebný, ktorý svoju činnosť vykonával do konca roka 2016 na mestskom úrade v Dolnom Kubíne, sa od 1. januára 2017 presťahuje do priestorov úradu práce (vysoká budova na Bysterci), to je pracovisko Námestie slobody č. 1, Dolný Kubín. To znamená, že od januára 2017 bude musieť každý občan, ktorému bude potrebné vybavovať stavebné veci navštevovať priestory na uvedenej adrese.

Adresa a kontakty:

Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok, pracovisko Námestie Slobody 1, Dolný Kubín

Referenti Spoločného obecného úradu

Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská, rod. Dovalovská

E-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk

Tel.č.: 0901 788 719

Ing. Lenka Mansouri, rod. Durajová

E-mail: lenka.mansouri@oravskypodzamok.sk

Tel.č.: 0901 788 720

Ing. Peter Matištík, rod. Matištík

E-mail: peter.matistik@oravskypodzamok.sk

Tel.č.: 0901 788 721

Administratívny pracovník

Mária Menšíková, rod. Šlachtová

E-mail: maria.mensikova@oravskypodzamok.sk

Vybavuje:

Furindová Danica

Tel.: 043/5891235

E-mail: ocuistebne@dkubin.sk

Drobná stavba:

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie:

 • Ohlásenie 
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
 • Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
 • Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
 • Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete

Ohlásenie stavebných úprav:

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:

 • Ohlásenie 
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 • Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

Návrh na vydanie územného rozhodnutia:

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia 
 • Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • Záväzné stanovisko obce
 • Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby
 • Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu
 • Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
 • Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
 • Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
 • Návrh na nové využívanie územia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: 

 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 • Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
 • Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Prehlásenie stavebného dozoru
 • Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
 • Záväzné stanovisko obce 
 • Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
 • Správny poplatok
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
 • Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
 • Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
 • Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • Opis odchýlok od stavebného povolenia
 • Geometrický plán
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • Územné rozhodnutie, stavebné povolenie

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:

 • doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, …)
 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
 • stavebný denník
 • zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
 • doklad o odstránení vád a nedorobkov
 • záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením:

 • Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením 
 • Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
  • situačný výkres 
  •  výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
  • technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
 • Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti:

 • Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti 
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Záväzné stanovisko obce
 • Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
 • Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
 • Iné doklady určené stavebným úradom

Žiadosť o odstránenie stavby:

 • Žiadosť o odstránenie stavby 
 • Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
 • Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
 • Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
 • Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
 • Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác
 • Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
 • Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností 

Tlačivá – stavebné

Správne poplatky

Zverejnené 22. novembra 2019.
Upravené 2. decembra 2019.