Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Istebné, ako dotknutá obec, v zmysle § 6 ods. 5 zákona informuje verejnosť a oznamuje, že do oznámenia: ,, Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský samosprávny kraj“ je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Istebnom počas stránkových dní.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj | Enviroportál (enviroportal.sk)