Preskočiť na obsah

Projekty realizované z dotácií

ŽSK 2018 – Výstavba miestnej infraštruktúry malých rozmerov

Na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 v rámci programu Regionálny rozvoj a podprogramu Verejný priestor a verejná infraštruktúra získala obec dotáciu na podporovanú činnosť s názvom

„Výstavba miestnej infraštruktúry malých rozmerov“ vo výške  2 000 ,- EUR

Žilinský samosprávny kraj  ako poskytovateľ dotácie sa podieľa na financovaní spoločných úloh na zlepšenie života obyvateľov a rozvoja územia kraja. Touto poskytnutou dotáciou sme mohli aj v našej obci skvalitniť verejný priestor, pre ktorý sme sa rozhodli v rámci „Výstavby miestnej infraštruktúry malých rozmerov“

V záujme vytvorenia bezpečného a bezproblémového pohybu mobilných aj imobilných občanov a pozostalých pri smútočných obradoch, obec vybudovala hlavný chodník cez cintorín a osadila ďalšie lavičky v smere od domu smútku ku drevenému krížu, pri ktorom sa poriadajú ekumenické stretnutia občanov a veriacich.

Nakoľko cintorín doteraz nebol osvetlený, tak v rámci tejto investičnej aktivity sa vybudovalo aj osvetlenie areálu cintorína ako aj ozvučenie. 

ŽSK 2017 – Výstavba miestnej infraštruktúry malých rozmerov

Na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017 v rámci programu Regionálny rozvoj a podprogramu Verejný priestor a verejná infraštruktúra získala obec dotáciu na podporovanú činnosť s názvom

„Výstavba miestnej infraštruktúry malých rozmerov“ vo výške  600 ,- EUR

Finančné prostriedky boli použité na osadenie železného zábradlia a oddychových lavičiek smerom od evanjelického kostola na miestny cintorín, nakoľko terén cintorína a okolia je svahovitý  a prestárlym občanom bude ľahšie zvládnuteľný.

Detské ihrisko

V parku v Istebnom vyrástlo nové detské ihrisko

Obecný park v Istebnom prešiel renováciou. Obyvatelia obce teraz majú k dispozícii moderné detské ihrisko a nové spevnené prístupové cesty. Na realizáciu projektu prispela aj Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Obec mala už dlhšie v pláne premeniť starší park z 50. rokov na komplexnú relaxačnú zónu pre miestnych obyvateľov. Nakoľko by takýto zámer vyžadoval investíciu presahujúcu 25 000 EUR, rozhodla sa obec realizovať revitalizáciu priestoru postupne.

Aktuálne bolo preinvestovaných 10 610 EUR, z ktorých 5 000 EUR získala obec z grantového programu Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., zameraného na renováciu vnútroblokov a verejných priestorov obytných súborov. Tieto prostriedky boli použivé na zemné práce, výsadbu a prvky detského ihriska, ktoré boli v parku nainštalované. Realizácia asfaltových prístupových chodníkov v hodnote vyše 4 600 EUR bola prefinancovaných z prostriedkov, ktoré poskytla miestna firma HOVAL, s.r.o. Zvyšok nákladov pokryla obec, ktorá prispela materiálom a dobrovoľnou prácou občanov v hodnote 1 000 EUR.

Názov projektu:

Zvýšenie energetickej efektívnosti požiarnej zbrojnice v obci Istebné

Projekt realizovaný s podporou Ministerstva vnútra SR

Na základe výzvy Ministerstva vnútra SR na rok 2018 zameranej na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc bola obci Istebné poskytnutá dotácia na projekt

„Zvýšenie energetickej efektívnosti požiarnej zbrojnice v obci Istebné“

Celkové výdavky projektu boli v sume  30.987,26 €,  pričom financovanie bolo rozdelené na prostriedky z dotácie v sume 29.437,90 € a obec sa podieľala na spolufinancovaní projektu sumou 1.549,36 €.

Projekt realizovaný s podporou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

„Zvýšenie energetickej efektívnosti požiarnej zbrojnice v obci Istebné“

Obec Istebné v súčasnosti realizuje projekt s názvom “Zvýšenie energetickej efektívnosti požiarnej zbrojnice v obci Istebné”, ktorého cieľom je zlepšenie tepelnotechnických vlastností požiarnej zbrojnice v obci prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, výmenou nevyhovujúcich výplní otvorov, zateplením strechy, výmenou vykurovacieho telesa. Týmito zmenami sa pozitívne ovplyvní energetická bilancia budovy, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca a zároveň sa zabráni zhoršovaniu technického stavu budovy, ktorá slúži občanom a samospráve.

Rekonštrukciou dôjde ku:

  • úspore prevádzkových nákladov budovy,
  • zníženiu produkcie oxidov dusíka,
  • zníženiu produkcie oxidov síry,
  • odhadovanému ročnému zníženiu emisií skleníkových plynov o 4,95 t ekviv. CO2.

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Obec Istebné sa zapojila do projektu „Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava“ prostredníctvom združenia obcí Ekocentrum Dolná Orava.

Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Dolnej Oravy.

Predmetom projektu je:

  • nákup 1359 ks kompostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti
  • nákup 153 ks kompostérov o objeme 1050 litrov na verejné priestranstvá.

Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predchádzania vzniku BRKO z domácností a zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve obcí.

Za účelom nákupu kompostérov obce zrealizovali podrobnú analýzu potreby kompostérov s ohľadom na veľkosť zelenýh plôch a počet členov domácností.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk.