Preskočiť na obsah

Informácia o začatí správneho konania-Výrub drevín

Zverejnené
4. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. marca 2022 − 8. apríla 2022
Kategória

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 14.03.2022, na základe žiadosti právnickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 2 ks smrek, ktorý rastie na parc. č. 176 (KN-C) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: blízkosť kultúrnej pamiatky, ohrozenie pri nepriaznivých klimatických podmienkach

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 07. apríla 2022.

Prílohy