Preskočiť na obsah

Pozemkové spoločenstvo

Zápisnica z Valného zhromaždenia Pozemkového  spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebného , konaného 16.03.2024 v budove Obecného úradu Istebné

Oznam

Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné,so sídlom Istebné 100, 027 53 Istebné, zast.  Jánom Zaťkom  predsedom a Jánom Lackom – podpredsedom

                                               Oznamuje,

že výbor pozemkového spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné na svojom zasadnutí rozhodol,

že  na splnomocnení  na prevzatie palivového dreva na rok 2023 je potrebné úradne overiť podpis.  

Zápisnica z výboru a dozornej rady   Pozemkového  spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebného , konaného  11.04. 2023 v budove  PSVLaP

Zápisnica z Valného zhromaždenia Pozemkového  spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebného , konaného 01.04.2023 v budove Obecného úradu Istebné

POZVÁNKA

Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné pozýva na zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 1.4.2023 (sobota) o 8:00 hod. v Kultúrnom dome v Istebnom.

Zápisnica-19.12.2022

Voľby do orgánov spoločenstva Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov Istebné

Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov Istebné oznamuje občanom, že v mesiaci apríl sa budú konať voľby do orgánov spoločenstva. Kto má záujem kandidovať do výboru, alebo do dozornej rady, nech svoju kandidatúru oznámi členom výboru, alebo doručí písomne do schránky v sídle spoločenstva najneskôr do 10.03.2023.

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva lesov a pasienkov obce Istebné

Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné

Uznesenie zo zasadnutia Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné

Pozvánka – Oznámenie o uskutočnení konania valného zhromaždenia spoločenstva korešpondenčným hlasovaním

Výbor pozemkového spoločenstva – Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné, adresa Istebné 100, 027 53 Istebné si Vám v súlade s §5 zákona č.62/2020 Z. z. a §14 ods.6 zák. č. 97/2013 Z. z, v platnom znení, dovoľuje oznámiť uskutočnenie konania zasadnutia Valného zhromaždenia (ďalej len „ Zhromaždenie“) spoločenstva korešpondenčným hlasovaním (tzv. per rollam hlasovanie) v termíne od 23.08. – 30.09.2021.

Program/Predmet korešpondenčného hlasovania zhromaždenia:

  1. Schválenie správy o hospodárení spoločenstva Istebné za rok 2019?
  2. Schválenie správ o hospodárení spoločenstva Istebné za rok 2020
  3. Voľba 1 člena výboru, voľba náhradníkov výboru a dozornej rady (ďalej len DR).

Spôsob hlasovania: korešpondenčné hlasovanie (tzv. per rollam).

Termín hlasovania: hlasovací lístok je nevyhnutné doručiť v priloženej návratovej obálke poštou alebo osobne na adresu spoločenstva uvedenej v tejto pozvánke najneskôr do 30.9.2021.

Poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístku: hlasovanie prostredníctvom hlasovacieho lístka sa realizuje perom, začiarknutím v podobe „X“ do preddefinovaného štvorčeka jednej z možností: (□ áno /schvaľujem   □ nie/neschvaľujem   □ zdržal som sa hlasovania). Hlasovací lístok musí byť vlastnoručne podpísaný (nie je potrebné úradne overovať). Člen spoločenstva, ktorý sa v stanovenej lehote nevyjadrí k zaslanému materiálu na per rollam hlasovanie a nezašle späť vyplnený hlasovací lístok v návratovej obálke sa má za to, že o danom programe /bode nehlasoval. Nevyplnený hlasovací lístok sa bude považovať za neplatný.

Dátum a miesto zverejnenia výsledkov hlasovania: do 15.10.2021 na internetovej stránke obce (www.istebne.sk) a úradnej tabuli spoločenstva.

V Istebnom, dňa 19.07.2021

        Ján Lacko                                                                                    Anton Katreniak

predseda spoločenstva                                                                    podpredseda spoločenstva