Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

OBEC ISTEBNÉ
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy  s materskou školou Istebné 143, 027 53 s predpokladaným nástupom od 01.07.2024.
Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancovnajmenej 5 rokov pedagogickej činnostisplnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (§ 39 ods.3 zákona Č. 138/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Ďalšie požadované predpoklady bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2009 Z.z)zdravotná spôsobilosť (§ 16 138/2009 Z.z)ovládanie štátneho jazyka (§ 17 138/2009 Z.z)znalosť školskej legislatívy
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania: prihláška do výberového konaniaoverené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelanípotvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnancaštruktúrovaný životopis – podpísanýčestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.zlekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľanávrh koncepcie rozvoja základnej školy  s materskou školou(rozsah cca 4 strany) – podpísanýďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpokladysúhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18 /2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Platové náležitosti podľa zákona č.553/20003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovplatová trieda 7-9 v závislosti od zaradenia do kariérového stupňa, pracovná trieda 1plat v rozsahu 1267,50 € – 1589 € zvýšený o započítanú prax. príplatok za riadenie a osobný príplatok
Prihlášky do VK žiadame zaslať do 3. mája 2024 (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu) na adresu: Obecný úrad Istebné 142 027 53 Istebné alebo osobne do podateľne Obecného úradu Istebné v zatvorenej obálke. Na obálke uviesť heslo: VK – riaditeľ ZŠ s MŠ Istebné. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý’ splnil podmienky.               V Istebnom 09.04.2024                                                                            
Martin Kováčik – starosta Obce Istebné