Preskočiť na obsah

Dokumenty na stiahnutie

Daň z nehnuteľností a miestne dane

https://istebne.sk/samosprava/ako-vybavite/dan-z-nehnutelnosti-a-miestne-dane/

Poplatok za komunálny odpad

https://istebne.sk/samosprava/ako-vybavite/poplatok-za-komunalny-odpad/

Daň za ubytovanie

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za nevýherné hracie prístroje

Stavebné tlačivá

Súpisné čísla

Výrub drevín

https://istebne.sk/samosprava/ako-vybavite/vyrub-drevin/

Sociálne služby

https://istebne.sk/samosprava/ako-vybavite/socialne-sluzby/

Evidencia obyvateľov

https://istebne.sk/samosprava/ako-vybavite/trvaly-pobyt/
https://istebne.sk/samosprava/ako-vybavite/prechodny-pobyt/
https://istebne.sk/samosprava/ako-vybavite/zrusenie-trvaleho-pobytu/

Životné prostredie – malý zdroj znečisťovania ovzdušia

https://istebne.sk/samosprava/ako-vybavite/zivotne-prostredie-male-zdroje-znecistovania-ovzdusia/

Dotácie z rozpočtu obce

https://istebne.sk/samosprava/ako-vybavite/poskytovanie-dotacii-z-rozpoctu-obce/

Správne poplatky

SADZOBNÍK úhrad za sprístupňovanie informácií (§5, ods. 1, písm.f, zákona č.211/2000 Z.z. v znení neskoršých predpisov)

Obec Istebné v súlade s ustanovením §21 ods. 1 až 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií v platnom znení, stanovuje tieto úhrady za sprístupnenie informácií:

PoložkaNázov PoložkyCena v EUR
1.Tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej0,10
2.Tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej0,16
3.Tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej0,13
4.Tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej0,20
5.1 ks disketa0,66
6.1 ks CD1,30
7.1 ks DVD1,65
8.1 ks obálka obyčajná0,07
9.1 ks obálka kartónová na diskety0,23
10.Poštová poukážka0,01
11.Poštové poplatkypodľa cenníka Sl. pošty
12.Ostatné v sadzobníku neuvedené položky – vo výške skutočne vynaložených nákladov na ich obstaranie 

Sadzobník poplatkov podľa zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch