Domov / Samospráva / Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačivá

stavebné

Ohlásenie drobnej stavby
Žiadosť o stavebné povolenie
Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Žiadosť o povolenie zmeny termínu ukončenia stavby
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a vymedzenie stavebného pozemku pod výstavbu pre FO, PO

poplatok za komunálny odpad

Oznámenie k poplatku za KO
Žiadosť o zníženie – odpustenie poplatku

daň z nehnuteľností

Oznámenie o vzniku – zániku daňovej povinnosti
Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam
Poučenie na vyplnenie priznania
Potvrdenie o podaní priznania
Žiadosť o vrátenie preplatku

daň za psa

Vznik dane za psa
Zánik dane za psa

daň za ubytovanie

Vyúčtovanie dane za ubytovanie
Oznámenie k dani za ubytovanie

daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva – vznik
Daň za užívanie verejného priestranstva – zánik

daň za nevýherné hracie prístroje

Daň za nevýherné hracie prístroje

súpisné čísla

Žiadost o pridelenie s č do roku 1976
Žiadosť o s č bez kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o súpisné číslo FO s kolaud rozhodnutím
Žiadosť o súpisné číslo PO s kolaud rozhodnutím
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia

dotácie z rozpočtu obce

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie – príloha č. 1 k VZN 42012
Vyúčtovanie dotácie – príloha č. 3 VZN 42012

evidencia obyvateľov

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Oznámenie zmeny trvalého pobytu
Hlásenie o sťahovaní

sociálna služba

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Správne poplatky

Sadzobnik správnych poplatkov

Zverejnené 19. augusta 2019.
Upravené 16. decembra 2019.