Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Istebné.

Aktuálne vyvesené

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Obecný úrad v Istebnom podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje adresátovi Bílek Tomáš, bytom Istebné, doručenie listovej zásielky a uloženie doručenej listovej zásielky na Pošte v Istebnom. Listovú zásielku si je možné vyzdvihnúť počas otváracích hodín do 18 kalendárnych dní odo dňa vyvesenia oznámenia.

Zverejnené 26.7.2021 - 30.7.2021

Zvesené