Ekocentrum Dolná Orava – združenie obcí

Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok

Číslo zmluvy: 1/2020

Objednávateľ: Ekocentrum Dolná Orava – združenie obcí, Oravský Podzámok

Dodávateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294

Predmet zmluvy: Vybudovanie siete informačných kioskov na Dolnej Orave

Suma:                     60 720,00 €

Dátum zverejnenia:        30. 12. 2020

Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Obec Istebné sa zapojila do projektu „Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava“ prostredníctvom združenia obcí Ekocentrum Dolná Orava.

     Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Dolnej Oravy.

    Predmetom projektu je

• nákup 1359 ks kompostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti

• nákup 153 ks kompostérov o objeme 1050 litrov na verejné priestranstvá.

     Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predchádzania vzniku BRKO z domácností a zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve obcí.

     Za účelom nákupu kompostérov obce zrealizovali podrobnú analýzu potreby kompostérov s ohľadom na veľkosť zelených plôch a počet členov domácností.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk.

Zverejnené 10. novembra 2020.
Upravené 30. decembra 2020.