Preskočiť na obsah

IInformácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – A. Blašková

Zverejnené
6. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júna 2023 − 16. júna 2023
Kategória

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 02.06.2023, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks lipa, ktorý rastie na parc. č. 411/1 (KN-C) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb a majetku, poškodenie dreviny v jej dolnej časti

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 16. júna 2023

Prílohy