Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí verejného prerokovania, žiadosť o zaslanie pripomienok a pozvánka na verejné prerokovanie-Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja

Zverejnené
21. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. júla 2022 − 22. augusta 2022
Kategória

Vec

Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja – oznámenie o začatí verejného prerokovania, žiadosť o zaslanie pripomienok a pozvánka na verejné prerokovanie

Žilinský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom 302/20021 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a Zákonom 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej aj stavebný zákon) zabezpečuje obstarávanie Územného plánu regiónu Žilinského kraja (ďalej aj ÚPN R ŽK).

V súlade s ustanoveniami § 21 stavebného zákona Vám oznamujeme prerokovanie Konceptu Územného plánu regiónu Žilinského kraja. Zároveň žiadame dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické osoby o zaslanie svojich stanovísk v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia na adresu: Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote nebude prihliadnuté.

Žilinský samosprávny kraj zároveň predkladá dotknutým orgánom a právnickým osobám predmetný koncept k nahliadnutiu. S Konceptom ÚPN R ŽK je možné oboznámiť sa počas pripomienkového konania na web stránke Žilinského samosprávneho kraja, link: http://www.regionzilina.sk/sk/strategicke-dokumenty-zsk/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja.html a na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, kanc. č. 316 počas úradných hodín.

Verejné prerokovanie Konceptu ÚPN R ŽK sa uskutoční dňa 9. augusta 2022 o 11:00 hod v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Obstarávateľskú činnosť v zmysle § 2a stavebného zákona zabezpečuje Ing. Katarína Náhliková, osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. číslo 377.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, Ing. Katarínu Náhlikovú, č.t.: 041/ 5032 310; email: katarina.nahlikova@zilinskazupa.sk .

Prílohy

Súvisiace dokumenty