Preskočiť na obsah

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Zverejnené
19. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. októbra 2021 − 25. októbra 2021
Kategória

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 18.10.2021, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks Agát biely, ktorý rastie na parc. č. C-KN 246/2 (E-KN 1265/16) v kat. úz. Zábrež. Odôvodnenie výrubu: ohrozenie zdravia a života osôb prípadne poškodenia majetku zapríčineného pádom dreviny.

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 25.október 2021.

Prílohy