Preskočiť na obsah

Predmet zákazky č. 4: Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Upravené
13. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2019

Obec Istebné ako verejný obstarávateľ predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: “ Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“  realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej Republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ a vlastných zdrojov obce.

Predmetom zákazky je kompletná výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku za nový umelý trávnik. Rozmer ihriska je 33x18m. Samotnej výmene umelého trávnika bude predchá-dzať demontáž pôvodného povrchu oprava drenážneho systému a podkladových vrstiev. Po-drobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č.1 výkaz – výmer.

Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do: Dňa 02.12.2019 do 9:00 hod.

  • Uchádzači predkladajú ponuky v slovenskom prípadne českom jazyku.
  • Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme (doručením prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na adrese: KJK Consulting s.r.o., Podhlinie 1160/16, 017 07 Považská Bystrica, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, t. j. musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským zariadením výpočtovej tech-niky. Ponuku vyhotovenú v písomnej listinnej podobe uchádzač predloží, v uzatvorenej obálke označenej názvom akcie „Výmena umelej trávy Istebné“ – NEOTVÁRAŤ“.