Preskočiť na obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Výsledky volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Zverejnenie linku Žilinského samosprávneho kraja

z dôvodu väčšieho počtu telefonických dopytov od obyvateľov ŽSK, ktorí majú problém vyhľadať si zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK a pre voľby do zastupiteľstva ŽSK, o dávame do pozornosti link webového sídla: https://www.zilinskazupa.sk/sk/volby-do-organov-zsk/volby-do-organov-zsk-roku-2022/

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK podľa volebných obvodov.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na starostu Obce Istebné

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Istebnom

Oznámenie o určení zodpovedného zamestnanca za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 a ich vykonanie

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a počtu poslancov OZ

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a volebnej miestnosti

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o určení e-mailovej adresy

Oznámenie o počte obyvateľov

Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa v nich má voliť , o sídle Volebnej komisie ŽSK a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov ŽSK v roku 2022

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júna 2022
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávnych krajov


Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u jem
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a
u r č u jem

  1. rovnaký deň ich konania podľa § 195 a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na sobotu 29. októbra 2022,
  2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022,
  3. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 20. júla 2022,
  4. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností podľa § 195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 10. augusta 2022,
  5. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií a volebných komisií samosprávnych krajov do 30. augusta 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 7. septembra 2022,
  6. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií podľa § 195b zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 22. septembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.

Boris Kollár v. r.

Informácia
o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.


Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí


Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.


Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:
– výkon trestu odňatia slobody,
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia
o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:
– výkon trestu odňatia slobody,
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.