Zasadnutia OZ

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Istebnom: