Zrušenie trvalého pobytu

žiadosť o zrušenie trvalého pobytu podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu Občan poskytne nasledovné údaje: názov obce a katastrálneho územia identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo … Čítať ďalej Zrušenie trvalého pobytu