Výrub drevín

Súvisiace predpisy:  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o ochrane prírody a krajiny