Preskočiť na obsah

Zrušenie trvalého pobytu

  • žiadosť o zrušenie trvalého pobytu podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
  • trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

Občan poskytne nasledovné údaje:

  • názov obce a katastrálneho územia
  • identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva.