Preskočiť na obsah

Životné prostredie – malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Nahlásenie údajov pre určenie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sú prevádzkovatelia (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) povinní každoročne do 15. februára nahlásiť spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, ako aj ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý kalendárny rok pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom.

Potrebné doklady:

Súvisiace predpisy:

  • Zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 
  • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší povinní písomne požiadať Obec Istebné o súhlas na umiestnenie MZZO (plynovej alebo inej kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v rodinnom dome, vo výrobnej hale, v sklade a pod., s max. súhrnným príkonom inštalovaných spotrebičov 0,3 MW) na území obce.
Ďalšie súvisiace úkony: uvedenie stavby MZZO do prevádzky, povolenie užívania stavby (pri kolaudačnom konaní)

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov .
  • Projekt stavby, časť vykurovanie, písomná a výkresová časť zameraná na zdroj tepla (kotol, krb a pod.), jeho príkon a spôsob odvodu spalín (komín)
  • Kópia katastrálnej mapy a list vlastníctva 
  • Splnomocnenie zastupovať investora

Súvisiace predpisy:

  • Zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 
  • Vyhláška č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.