Preskočiť na obsah

Stavebné konania

Drobná stavba:

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.

 • ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade)
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
 • jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
 • pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete
Ohlásenie stavebných úprav:

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:

 • ohlásenie 
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 • technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
Návrh na vydanie územného rozhodnutia:
 • návrh na vydanie územného rozhodnutia
 • situačný výkres v dvoch vyhotoveniach
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • záväzné stanovisko obce 
 • stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby 
 • vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
 • preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
 • dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
 • návrh na nové využívanie územia
 • správny poplatok : 6,50 € pre FO, 16,50 € pre PO
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia:
 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
 • kópia z katastrálnej mapy
 • územné rozhodnutie, ak bolo vydané
 • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
 • prehlásenie stavebného dozoru
 • kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
 • záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá)
 • právnická osoba predkladá kópiu platného živnostenského listu alebo výpisu z OR
 • správny poplatok 
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
 • posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
 • vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
 • stanoviská správcov sietí technického vybavenia