Preskočiť na obsah

Poplatok za komunálny odpad

Správca poplatku Obec Istebné oznamuje občanom, že pre rok 2024 nedošlo k z zmenám v systéme zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu oproti roku 2023.  

Platnými predpismi sú VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území našej obce a VZN č. 2/2024 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku (možnosť stiahnuť z www stránky obce alebo vyžiadať na OcÚ) a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Istebnom do 30. januára 2024.  

Zber komunálneho odpadu v roku 2024

Pre rok 2024 platí:

Bytové domy č. s. 3 – 11, 146 – 158:

– pre obyvateľov týchto bytových domov je stanovený poplatok v sume 0,0712 EUR na osobu a kalendárny deň, t.j. 26,05 EUR na osobu a rok, pričom pre vývoz odpadu od týchto bytových domov sú určené kontajnery o objeme 1100 l s vývozom 1 x týždenne.

Bytové domy č. s. 145, 160 – 165:

– pre tieto bytové domy je stanovený množstvový zber, t.z. že vývoz odpadu z nádob sa bude realizovať len na základe priloženého žetónu, ktorého hodnota pre nádobu o objeme 1100 L je 29 EUR/ žetón, pričom vývoz odpadu od týchto bytových domov sa bude relaizovať minimálne 1 x  za 2 týždne.

Rodinné domy:

– pre rodinné domy je stanovený množstvový zber, t.z. že vývoz odpadu z nádob sa bude realizovať len na základe priloženého žetónu, ktorého hodnota pre nádobu o objeme 110 L je 4,50 EUR/ žetón, pričom vývoz odpadu z týchto nádob sa bude relizovať minimálne 1 x  za 2 týždne.

Minimálny počet žetónov je stanovený 4 ks/ rok na poplatníka z dôvodu prevencie voči tvorbe čiernych skládok v obci.

Žetóny z roku 2023 bude možné použiť do konca januára 2024, nevyčerpané žetóny po tomto termíne bude možné vrátiť v plnej hodnote.

     Upozorňujeme na to, že pokiaľ sa v obci vyskytnú čierne skládky, odkupovanie nepoužitých žetónov sa nebude realizovať !!!

OBJEMNÝ ODPAD

     Zber objemného odpadu a tiež elektroodpadu bude vykonávaný pracovníkmi obce  bezplatne vo vopred vyhlásených termínoch minimálne 2 x do roka, t.z. že už nebude odvážaný kedykoľvek, ako to bolo doteraz.

     Každý občan, či v bytovom dome alebo v rodinnom dome, ako aj podnikateľ, je povinný nahlásiť na obecnom úrade na č.t. 043/5891235 vývoz objemného odpadu mimo vyhlásených termínov a zakúpiť si stanovený žetón, na základe ktorého mu bude tento odpad prevzatý. 

     Pre vývoz objemného odpadu mimo vyhlásených termínov sú stanovené nasledovné žetóny:

– 20 EUR za každých 100 kg objemného odpadu odovzdaného mimo termínu harmonogramu vývozu, pričom náklady na jeho odvoz si hradí poplatník sám,

– 25 EUR za každých 100 kg objemného odpadu odovzdaného mimo termínu harmonogramu vývozu, pričom náklady na jeho odvoz zabezpečuje obec.

     Zakazuje sa vyhadzovať objemný odpad pred bytový dom, rodinný dom, firmu

     V prípade, že sa nezistí pôvodca objemného odpadu, bude náklady na jeho zber a odvoz znášať majiteľ pozemku, na ktorom sa tento odpad bude nachádzať, v prípade bytového domu to bude spoločenstvo bytového domu, pred ktorým sa tento odpad bude nachádzať.