Záznam z rokovania členov Krízového štábu Obce Istebné, ktorý zasadal dňa 22.03.2020 o 15.00 hod.

Dôvod rokovania krízového štábu:

Predseda krízového štábu (starostka) Bc. Lýdia Fačková zvolala členov KŠ v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – ohrozenie verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID -19 spôsobený korona vírusom SARS CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Rozsah vzniknutej alebo hroziacej mimoriadnej udalosti:

Mimoriadnou udalosťou – ochorenia COVID -19 spôsobený korona vírusom SARS CoV-2, je ohrozený bežný chod obce s obmedzenými možnosťami zabezpečovania zdravotnej starostlivosti, bežnej prevádzky škôl a predškolských zariadení, dochádzka do zamestnania, nákup základných bežných potravín, verejná doprava, fungovanie občanov hlavne dôchodcov a dlhodobo chorých občanov našej obce.

Obec Istebné po zverejnení usmernení hygienika SR, opatrení úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR a pandémie COVID-19   p r i j a l a   z rokovania krízového štábu Obce Istebné, ktorý zasadal dňa 22.03.2020 o 15,00 hodine tieto opatrenia:

 • Obec za pomoci dobrovoľníkov, pracovníkov obce a dobrovoľných hasičov  je nápomocná pri zabezpečovaní stravy pre dôchodcov, ktorí bývajú v byte sami, resp. sú mobilne obmedzení (treba sa nahlásiť na obecnom úrade telefonicky na č. t. 043/5891235 a obedy sa objednajú).
 • Takisto je obec nápomocná pri nákupoch potravín pre týchto občanov (treba sa nahlásiť na obecnom úrade telefonicky), obec má spracovaný zoznam takýchto občanov.
 • Obec je nápomocná pri zabezpečení obvodného lekára, kedy sa občan, pacient nebude môcť telefonicky skontaktovať so všeobecnou lekárkou pani doktorkou Málikovou, skontaktuje sa s ňou obec a podá pokyny. Všeobecnú lekárku MUDr. Málikovú je treba kontaktovať už iba telefonicky 0948 086 363.
 • Obec zabezpečí v spolupráci s vedúcimi predajní potraviny Koruna a Jednota obmedzený čas nákupu potravín pre dôchodcov a to na pondelky a štvrtky od 8 – 10 hodiny. Ďalej vedúce prevádzok zabezpečia predzásoby tovarov na dlhšie časové obdobie a dohliadnu na obmedzenie nákupu nadmerného množstva jedného druhu tovaru jednotlivcom.
 • Obec upozorní vedúce potravín na dezinfekciu priestorov potravín, vpúšťať zákazníkov do predajní po troch v odstupoch 1 – 3 metre, nehovoriac o vstupe do potravín len s ochranným rúškom alebo inou ochranou tváre.
 • Obec nariadi pracovníkom obce dezinfikovať verejné priestranstvá ako lavičky, zastávky, vchod do obecného úradu, vchody do potravín.
 • Obec odporúča  predsedom bytových spoločenstiev dezinfikovať verejné spoločné priestory bytových domov (dvere, kľučky, madlá…).
 • Obec odporúča  všetkým obyvateľom, ktorí sa nachádzajú v období 14-dňovej karantény oznámiť toto najlepšie vyvesením tabuľky na dvere bytu, či rodinného domu.
 • Obec zabezpečí textilné ochranné rúška všetkým obyvateľom obce, postupne budú distribuované. Od pondelka 23.03.2020 budú rozdistribuované najprv dôchodcom nad 65 rokov, postupne ďalším občanom. Rúška sa budú vhadzovať do schránok. Upozorňujeme, že tieto rúška je potrebné si oprať a vyžehliť, až tak ich začať používať.
 • Obec opätovne nariaďuje pohyb obyvateľov na verejnosti len v ochranných rúškach, alebo s inou ochranou tváre.
 • Obec odporúča obmedziť pohyb obyvateľov na verejnosti na nevyhnutnú mieru tak, aby mohli chodiť len do práce, k lekárovi alebo na nákup.
 • Obec odporúča obmedziť účasť na pohrebných obradoch na najbližšiu rodinu.
 • Obec opätovne vyzýva všetkých občanov k veľkej disciplíne, ohľaduplnosti, vzájomnej empatii a pomoci jeden druhému.
 • Obec  i v tak závažnej a nepríjemnej situácii, ktorá je hrozbou nielen pre našu republiku, ale takmer pre celý svet, sa rozhodla pristúpiť k zmierneniu nastávajúcich komplikovaných dní, aby sa každý piatok, vo večerných hodinách v čase o 19,00 hodine púšťal miestny rozhlas s jednou-dvoma pesničkami a po týchto piesňach všetci občania naraz budeme tlieskať, čím vyjadríme obrovskú vďaku a spolupatričnosť tým, ktorí nám najviac pomáhajú a sú denno-denne vystavení veľkému riziku ohrozenia svojich životov (lekárom, zdravotným sestrám, predavačkám a predavačom, zásobovačom, kamionistom, záchranárom a všetkým tým, ktorí pracujú viac ako inokedy).
 • Obec tiež prijala v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom vyššie kontroly verejných priestranstiev v dôsledku zoskupovania sa ľudí a mládeže pri počte 3 a viac občanov na týchto priestranstvách.

Veď spolu to dáme!

V Istebnom, dňa 22.03.2020   o 15,00 hod.

Zverejnené 23. marca 2020.
Bez úpravy .