Usmernenie hlavného hygienika SR zo dňa 22.04.2020