Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Istebné.

Nadpis

Zverejnené

ŽSK – Oznámenie o predĺžení lehoty verejného prerokovania, žiadosť o vydanie stanovísk

16.8.2022

Prílohy

Popis

V súlade s ustanoveniami § 21, ods. 3 stavebného zákona Žilinský samosprávny kraj oznámil prerokovanie Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja. Súčasne požiadal dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické osoby o zaslanie svojich stanovísk v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Vzhľadom na rozsah a stupeň zložitosti riešenia Konceptu ÚPN R ŽK predlžuje lehotu na vydanie stanovísk a pripomienok ku Konceptu ÚPN R ŽK o 30 dní, t.j. na 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí verejného prerokovania, žiadosti o zaslanie pripomienok a verejného prerokovania.

Súvisiace dokumenty

Oznámenie o začatí verejného prerokovania, žiadosť o zaslanie pripomienok a pozvánka na verejné prerokovanie-Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja