Zápisnica z výboru a dozornej rady   Pozemkového  spoločenstva vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebného , konaného  11.04. 2023 v budove  PSVLaP

Zverejnené
26. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 11. mája 2023
Kategória

Prílohy