Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Istebné

Zverejnené
11. marca 2020
Kategória

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2020/1

Prílohy