Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente- Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj

Zverejnené
16. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
16. apríla 2024 − 1. mája 2024
Kategória

Obec Istebné, ako dotknutá obec, v zmysle § 6 ods. 5 zákona informuje verejnosť a oznamuje, že do oznámenia: ,, Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský samosprávny kraj“ je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Istebnom počas stránkových dní.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj | Enviroportál (enviroportal.sk)

Prílohy