Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné

Zverejnené
24. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2021 − 8. decembra 2021
Kategória

Prílohy