Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Istebné

Zverejnené
20. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. decembra 2022 − 3. januára 2023
Kategória

Prílohy