Preskočiť na obsah

Informácia o začatí správneho konania – Výrub-M.Lehotský

Zverejnené
16. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2023 − 24. januára 2023
Kategória

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 30.12.2022, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks breza, ktorý rastie na parc. č. 1768/201 (KN-E) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb a majetku

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 24. januára 2023.

Prílohy