Preskočiť na obsah

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody-výrub

Zverejnené
29. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
29. januára 2024 − 7. februára 2024
Kategória

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 11.01.2024, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 5 ks smrek, ktoré rastú na parc. č. 1255/10 (KN-C) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb a majetku, výstavba oporného múru.

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 06.februára 2024.

Prílohy