Preskočiť na obsah

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny – P.Šuvada

Zverejnené
20. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. apríla 2023 − 3. mája 2023
Kategória

     Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 17.04.2023, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks čerešňa, ktorý rastie na parc. č. 80 (KN-C) v kat. úz. Istebné. Odôvodnenie výrubu: zabezpečenie ochrany a bezpečnosti osôb a majetku

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 03. mája 2023.

Prílohy