Preskočiť na obsah

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Zverejnené
22. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2023 − 4. decembra 2023
Kategória

     Obec Oravská Poruba na základe žiadosti o výrub drevín, ktorú dňa 08.11.2023 podala Obec Istebné oznamuje, že bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Lipa 8 ks, Gaštan 5 ks, Jelša 1 ks, Jabloň 3 ks, Jarabina 10 ks, Javor 7 ks, Jaseň 2 ks, Smrek 5 ks, Tuja 2 ks, Slivka 1 ks, Breza 3 ks, Borovica 1 ks , ktoré rastú na parc. č. 187/1, 188, 193/2, 190, 203/1, 26, 183 (KN-E) a parc. č. 366/1, 367/1, 458/7, 701, 458/1, 590, 454, 598, 174, 2/5 (KN-C) v kat. úz. Istebné.

Odôvodnenie výrubu: zlý zdravotný stav, sprehľadnenie križovatky, zásah do vzdušných vedení inžinierskych sietí.

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 04. decembra 2023

Prílohy