Preskočiť na obsah

Informácia o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Zverejnené
19. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. októbra 2021 − 25. októbra 2021
Kategória

Obec Istebné ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 18.10.2021, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks drevina druhu breza, 1ks Smrekovec opadavý, 4ks Smrek obyčajný a krovitý porast slivky, ktorý rastie na parc. č. 40/4 (KN-C) v kat. úz. Zábrež. Odôvodnenie výrubu: plánovaná výstavba bytového domu.

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do 25.október 2021.

Prílohy