Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Istebné