Preskočiť na obsah

Predmet zákazky č. 3: Detské ihrisko Istebné – lezecká stena

Upravené
13. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
13. novembra 2017

Obec Istebné ako verejný obstarávateľ predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci výzvy pre podopatrenie 7.4 Programu rozvoja vidieka.

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na realizáciu :“ Detské ihrisko Istebné-Lezecká stena“ 

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:

https://www.tendernet.sk/zakazka?cLgkoCTdYpW-RNWls6beu7E