Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraj – zaslanie záverečného stanoviska

Zverejnené
11. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. januára 2021

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne