Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky mesačného príspevku pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Istebné

Zverejnené
6. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
6. októbra 2020