Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Istebné

Zverejnené
6. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
6. októbra 2020