Výzva na zaplatenie hrobových miest

Kategória

Vzhľadom k tomu, že v našej obci práve prebieha aktualizácia miestneho cintorína, Obec Istebné , ako prevádzkovateľ pohrebiska, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Istebnom.

V zmysle zákona č. 131/2010  Z. z. o pohrebníctve, je povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.

V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto zrušené.

Taktiež vyzývame  nájomcov-pozostalých, ktorí majú vedomosť o hrobovom mieste, ktoré by chceli prenechať alebo ponúknuť na prenájom inému nájomcovi (napr. nemá sa kto starať o hrobové miesto a pod.) ako prípadné voľné hrobové miesto, aby túto skutočnosť oznámili na Obecnom úrade v Istebnom.

                                                                                    

                                                                                        

Zverejnené 30. marca 2022.
Bez úpravy .