Upozornenia k zvýšenému nebezpečenstvu vzniku požiarov

Kategória  

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresov Dolný Kubín a Tvrdošín

od 06.05.2020 od 06:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 09.04.2020.

Májové vatry – usmernenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne (ďalej len „OR HaZZ v Dolnom Kubíne“) Vás vzhľadom na pretrvávajúce suché počasie, extrémne pôdne sucho a vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru upozorňuje na zvýšenú možnosť vzniku požiaru v prírodnom prostredí.

Na nebezpečenstvo vzniku požiaru v prírodnom prostredí Vás upozorňujeme najmä v súvislosti s tradíciou „pálenia májových vatier“.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Vás OR HaZZ v Dolnom Kubíne žiada o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a o dodržiavanie povinností vyplývajúcich pre fyzické osoby, fyzické osoby-podnikateľa a pre právnické osoby v čase vyhláseného času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov platného od 09.04.2020 na území okresov Dolný Kubín a Tvrdošín.

Zároveň veríme, že v tomto náročnom období nielen z hľadiska poveternostných podmienok ale aj vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou SR z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 spoločne s Vami a Vašimi občanmi predídeme nárastu požiarov v prírodnom prostredí a aj takto znížime počet výjazdov hasičov k týmto požiarom a zároveň prispejeme k ochrane životného prostredia.

Upozornenia k zvýšenému nebezpečenstvu vzniku požiarov – vypaľovanie tráv

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Dolnom Kubíne v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín od 09.04.2020 od 07:00 hod. do odvolania

Jarné vypaľovanie trávy – upozornenie

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou SR apeluje Okresné riaditeľstvo hasičského zboru v Dolnom Kubíne na občanov, ktorí sa z dôvodu opatrení pre vírus COVID 19 nachádzajú vo zvýšenej miere doma, aby na upratovanie dvorov, záhrad a voľných prírodných priestranstiev nepoužívali oheň a predchádzali tak možnosti vzniku požiaru v prírodnom prostredí. Požiare v prírodnom prostredí vznikajú najmä vypaľovaním trávnych porastov, drevín a biologického odpadu. Každý rok počas tohto obdobia hasiči preto zaznamenávajú zvýšený počet výjazdov k požiarom v prírodnom prostredí.

Zverejnené 7. apríla 2020.
Upravené 5. mája 2020.