Preventívne protipožiarne prehliadky-poverenie na výkon – členmi DHZ-O Istebné

23.9.2021 zverejnil/a istebne_obec.

Kategória

Starostka obce Istebné týmto poveruje členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Istebné na vykonávanie

Preventívnych protipožiarnych prehliadok v obci Istebné na základe zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti.

V Istebnomm, 20.09.2021