Dôležité upozornenie!!!

Kategória

Na základe upozornenia odberateľa separovaného zberu z našej obce, žiadame občanov, aby do kontajnerov určených na plasty, sklo a papier ukladali len ten odpad, ktorý do týchto nádob patrí.  V poslednom čase rastie počet nečistôt v separovaných odpadoch predovšetkým v kontajneroch na plastový odpad a sklo, kde sa našiel odpad, ktorý sem nepatrí a to kuchynský odpad ako sú zvyšky stravy, plienky, lístie, tráva a kosti. Uvedený odpad, je potrebné likvidovať v domácnostiach do kuka nádob a kontajnerov. Takto znečistené plasty, či papier bude preložený do nádob na komunálny odpad a vyvezený na skládku komunálneho odpadu na náklady obce. Obec bude potom nútená tieto náklady previesť do poplatku za odpad na každého občana. Z toho dôvodu je možné, že nám technické služby odmietnu vyviezť separovaný odpad, pokiaľ nedôjde k dôslednej separácií uvedených komodít. Vážení spoluobčania, vstúpme si všetci do svedomia!

Správajme sa k prírode ako uvedomelí ľudia!

Zverejnené 18. septembra 2020.
Bez úpravy .