Preskočiť na obsah

Cintorín a dom smútku

Zverejnené 23.11.2019.

Kategória

Cintorínske služby a poplatky

Obec Istebné má uzatvorenú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov so zhotoviteľom Miroslavom Kovalčíkom, Leštiny č. 10, 026 01 Dolný Kubín a to práce na pohrebisku vykonávané podľa požiadaviek obstarávateľa (obec a občania obce) a podľa dohody, t. j. výkop, zasypanie a prvotná úprava hrobov, všetky ostatné práce hrobových miest a stavebné práce

Cena cintorínskych a pohrebných prác:

 • Hrob pre dospelých v termíne :        01.04.-30.09.                   130,- €
 • Hrob pre dospelých v termíne :        01.10.-31.03.                   150,- €
 • Prehĺbený hrob v termíne:                01.04.-30.09.                   150,- €
 • Prehĺbený hrob v termíne:                01.10.-31.03.                   180,- €
 • Detský hrob v termíne:                      01.04.-30.09.                    30,- €
 • Detský hrob v termíne:                      01.10.-31.03.                    50,- €
 • Nadrozmerný hrob:                                                                    + 15%
 • Prekopávka hrobu + uloženie zostatkov                                    + 30%
 • Demontáž a montáž krycej platne                                               20,- €
 • Výkon nosičov a spúšťanie do jamy                                            40,- €
 • Výkon nosičov pri kremácii                                                          20,- €
 • Príplatok za sťažený výkop v obrube                                           10,- €
 • Doprava                                                                                       20,- €

OBJEDNÁVAŤ  SI  SLUŽBU  JE  POTREBNÉ  NA ČÍSLE  TELEFÓNU : 0907 804 085  u  p. KOVALČÍKA  MIROSLAVA