125. výročie založenia hasičského zboru v Istebnom

Od minulosti, kedy hasiči riešili iba požiare a vykonávali osvetu medzi obyvateľmi, aby im pomáhali uchrániť ako-tak svoje ťažko vyrobené úrody a ťažko postavené dreveničky, sa veľa zmenilo. Hasiči sú absolútnou súčasťou nášho rýchleho, pretechnizovaného sveta.

Istebnianski hasiči majú už dlhú históriu, spolok vznikol v roku 1892 a jeho členovia sa v roku 1893 podieľali s vlastnou striekačkou na hasení veľkého požiaru v Dolnom Kubíne. V tej dobe to bola jediná striekačka s tak vysokým dostrekom a vlastnými hadicami, ktoré iné obce a mesto nemali. Zachránila vežu na dolnokubínskom evanjelickom kostole. Táto striekačka je stále zachovaná. Prvú motorovú striekačku obec zakúpila v roku 1931. Bola umiestnená v drevenom prístrešku. Menšia murovaná zbrojnica bola postavená v roku 1942, terajšie priestranstvo potravín Jednoty a pohostinstva. Druhú motorovú striekačku obec zakúpila v roku 1948. A v roku 1955 bola schválená celková rozsiahlejšia oprava požiarnej zbrojnice. V ďalších rokoch bol zakúpený nový rebrík, postavená bola kovová sušiareň hadíc a nová motorová striekačka. V roku 1976 sa stavala nová požiarna zbrojnica, už v priestoroch terajších.

Zakladateľom a veliteľom spolku dobrovoľných hasičov v našej obci bol Jozef Csillaghy, funkciu zástupcu a trubača vykonával kováč Pavol Leško Kôra. Potom sa odsťahoval do Spišskej Novej Vsi ku synovi a funkciu po ňom prebral Michal Ferančík Komprd, obecný hajtman, kostolník aj hrobár v jednej osobe. Po vzniku prvej ČSR sa požiarna ochrana reorganizovala. V Istebnom sa aj v tomto období našlo dostatok aktívnych ľudí, ktorí sa podieľali na obnovení a činnosti hasičského spolku. Bol to predovšetkým Gabriel Csillaghy, evanielický farár Oskar Bencík, kováč Ján Janiga a mladý učiteľ Ondrej Dzubák rodák zo Slovenskej Vsi, neďaleko Kežmarku, ktorý sa ujal jeho vedenia a spolok zorganizoval tak, aby bol vždy schopný zasiahnuť pri požiaroch. Prijaté boli stanovy zboru a vykonal na Okresnom úrade požiarno-policajný štatút pre našu obec. Vykonal tiež podporu 3000 Kčs na výstroj a výzbroj hasičov.  Obnovil a zorganizoval mnoho hasičských  zborov na Orave. Ondrej Dzubák bol aj významný hasičský pracovník v okrese, zastával funkciu okresného hasičského dozorcu. No škoda, že umrel mladý – 27 ročný. Je pochovaný na  tunajšom cintoríne. Pri príležitosti 80-teho výročia založenia hasičského zboru mu obec hrob upravila a postavila pomník. Po Ondrejovi Dzubákovi bol veliteľom Ondrej Czillaghy, učiteľ Ľubomír Kollár a funkciu vykonával aj Ondrej Mišura a potom Ondrej Barica a Juraj Furinda. MNV v Istebnom venoval každoročne veľkú pozornosť pripravenosti hasičského zboru. Obec prispievala značnými finančnými prostriedkami .Veľmi dobré výsledky dosahovali naši hasiči aj na súťažiach. Pracovali aj na prevencii požiarov a  odstraňovaní nedostatkov. Počet členov bol v jednotlivých rokoch rôzny. V roku 1958 mala miestna organizácia 50 členov, v roku 1964 38 členov, v roku 1969 62 členov. Krátkodobá stagnácia činnosti miestnej organizácie nastala v sedemdesiatych rokoch. Oživenie bolo zjavné znovu v druhej polovici osemdesiatych rokoch. Predsedom bol Ondrej Barica a veliteľom družstva Jaroslav Oriško. Po výročnej schôdzi v roku 1983 požiarnici v obci pracovali pod vedením výboru-Ján Štítik predseda, Milan Kurtík veliteľ, Milan Zaťko strojník a Marian Lehocký preventista. Po Jánovi Štítikovi vykonával predsedu Milan Kurtík. Tajomníkom bol Miloš Kováčik. Mladým požiarnikom sa venoval vo svojom voľnom čase Vladimír Mrkvica. Počet členov sa aj v osemdesiatych rokoch menil. V roku 1984 to bolo 37 členov (jedna žena), v roku 1989 74 členov (20 žien). Veľmi významnou udalosťou v obci je konanie Memoriálu Ondreja Dzubáka, ktorého sa zúčastňujú aj okolité obce a hostia. Dnes, v tomto roku, je to už 34. ročník, v čom chceme i naďalej spoločne pokračovať. V roku 1991 mal výbor nasledovné zloženie: Ján Andel predseda, Ján Šuvada veliteľ, Marian Lehotský preventista. V roku 1994 sa stal veliteľom Igor Zaťko, v ktorej pokračuje dodnes, predsedom je Milan Kurtík a preventista Zaťko Ján ml.

V roku 2015 dostala naša obec z Ministerstva vnútra SR pre Dobrovoľný hasičský zbor obce plne vybavený funkčný protipovodňový vozík  a dopravný prostriedok IVECO DAILY. DHZ-obce má vyškolených 11 členov ako poloprofesionálov pri zásahoch a zbor bol preradený do skupiny „B“ celoplošného rozmiestnenia záchranných zložiek, na čo každoročne od roku 2015 Ministerstvo vnútra SR prispieva dotáciou 2000,- €, tohto roku to bolo 3000,- € na materiálno-technické zabezpečenie DHZ-obce. Veríme, že takto zabezpečené dobrovoľné hasičské zbory v obciach budú vždy nápomocné konať v ten správny čas a na správnom mieste.

Memoriál Ondreja Dzubáka

„Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“ – týmto heslom sa riadia aj naši istebnianski hasiči, ktorí svoju históriu začali písať pred 125 rokmi. Túto významnú udalosť založenia hasičského zboru v obci Istebné sme si pripomenuli 22. júla 2017 v Istebnianskej doline. Patrične sme si spomenuli aj na nášho zakladateľa hasičskej jednoty na Orave, p. Ondreja Dzubáka, ktorý bol aj jej dlhoročným veliteľom a ktorého pamiatku sme si uctili položením venca na jeho hrob, tu, na miestnom cintoríne. Aktu na cintoríne sa zúčastnila aj jeho dcéra Elena Budzinová rod. Dzubáková s rodinou z Kežmarku, predseda miestneho odboru Matice Slovenskej p. Pavol Stuchlý a zástupcovia obce, ako aj samotní hasiči a verejnosť.

Hasičských pretekov „Memoriál Ondreja Dzubáka“, ktorý sa konal už po 34-krát, sa zúčastnilo 10 obcí. Predseda Územnej organizácie DPO SR D.Kubín Ing. Vladimír Mrekaj pri príležitosti 125. výročia založenia DHZ odovzdal povýšenia a ocenenia našim hasičom. Pri tej istej príležitosti sa pamätné a ďakovné listy odovzdali aj od obce Istebné. S históriou DHZ nás oboznámila poslankyňa OZ p. Renáta Pazúriková. Nemôžem nespomenúť nášho najstaršieho občana p. Michala Líšku, zaslúžilého a dlhoročného člena DHZ Istebné, ktorý tiež zavítal medzi nás. Víťazné družstvá po konečných výsledkoch boli ocenené pohármi a spomienkovými vlajkami z rúk predsedu žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolu s nami zúčastnili tejto milej slávnosti, hosťom, usporiadateľom, verejnosti a našim dobrovoľným hasičom za prípravu pretekov.

Výsledky súťaže:

Naši najmladší – plameň:

 1. miesto Oravská Poruba 
 2. miesto Párnica 
 3. miesto Žaškov
 4. miesto Istebné

Muži-zásahový útok:

 1. miesto Žaškov
 2. miesto Zázrivá
 3. miesto Istebné

Ženy-zásahový útok:

 1. miesto Slovany
 2. miesto Žaškov 1
 3. miesto Žaškov 2

Muži-športový útok:

 1. miesto Istebné
 2. miesto Slovany
 3. miesto Oravská Poruba

Ďakujeme aj našim sponzorom:

 • Podujatie financovala Obec Istebné a dobrovoľní hasiči obce Istebné 
 • Vinárstvo PEREG
 • p. Vaseková
 • Vinotéka Holič
 • Metal Working prevádzka Istebné p. Dubovec Jaroslav 
 • AREX výroba reklám Dolný Kubín 
 • ELVIS D.K. p. Papšo Robert Veličná

Súťažiacim gratulujeme k víťazstvu a želáme im všetkým, aby oheň bol iba na pochodni, ktorá svieti na cestu a aby ich nebolo potrebné zvolávať ku haseniu požiarov, ale len na oslavy a takéto priateľské stretnutia.

Zverejnené 30. novembra 2019.
Upravené 10. marca 2020.